Funny SMS


     
 
  Categories  
 
 

Kurdish :- Khoshim aw language of love

Kurdish :- Khoshim

Kurdish :- Khoshim aw
 
 
  Categories  
 
 
 
[netinsert=0.0.1.4.11.1]